Nasze Polityki


Kodeks Etyki

Wartości mają znaczenie, a Kodeks Etyki wyznacza pięć zasad, które każdy pracownik firmy FOMAX powinien stosować, aby zapewnić etyczne i legalne działania we wszystkich dziedzinach naszej działalności.

Polityka środowiskowa

Środowisko naturalne to wspólne dobro całego społeczeństwa i każda organizacja, człowiek powinien o nią dbać i starać się ograniczać swój negatywny wpływ, aby otaczający nasz świat zachować dla przyszłych pokoleń.

Zrównoważony rozwój

Zmniejszenie emisji gazów, zmniejszenie strat energii. Są kolejnym krokiem do utrzymania działalności przedsiębiorstwa w 100% z energii odnawialnej.

Polityka dotycząca przeciwdziałania przejawom dyskryminacji, mobbingu i gróźb użycia przemocy

W naszej firmie obowiązuje zakaz jakiejkolwiek formy umyślnej dyskryminacji lub molestowania, słowem lub czynem, skierowanej przeciwko innym pracownikom lub osobom ubiegającym się o pracę.

Polityka w zakresie zapobiegania korupcji i łapownictwu

Firma FOMAX wprowadziła politykę zerowej tolerancji w stosunku do łapownictwa i korupcji w zakresie swojej działalności, bez względu na sektor gospodarki z jakim współpracuje.

Polityka dotycząca zatrudniania dzieci i młodocianych

Firma FOMAX nie korzysta z pracy dzieci. Nie zatrudniamy również pracowników młodocianych.